Wie we zijn...

Samen verantwoordelijk voor kwalitatief goed, en waar mogelijk thuis nabij, onderwijs voor alle leerlingen.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Maastricht Heuvelland wil inhoudelijk sterk onderwijs aanbieden voor iedere leerling passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden, ononderbroken en zo thuisnabij mogelijk. Wij willen binnen het regulier voortgezet onderwijs, en waar nodig in het speciaal voortgezet onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod creëren zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Wat we doen...

Het samenwerkingsverband zet zich in zodanig onderwijs te bieden aan alle leerlingen opdat ze hun schoolloopbaan bij voorkeur gediplomeerd kunnen afsluiten. Leerlingen begeleiden naar vervolgonderwijs of toe leiden naar een plek waar de leerling maximaal zijn/haar talenten kan waarmaken. 

Alles met het doel dat jongeren actief en zo zelfstandig mogelijk participeren in de samenleving. Het samenwerkingsverband richt zich op de onderwijs-ondersteuning die leerlingen en leraren nodig hebben om aan deze doelstelling bij te dragen.

Als uitgangspunt geldt:
regulier onderwijs als het kan,
speciaal onderwijs waar het nodig is.

5
schoolbesturen

14
scholen

8.577
leerlingen

In het samenwerkingsverband (SWV) werken schoolbesturen, scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs samen voor het verzorgen van onderwijs aan hun leerlingen. Voor meer informatie over de vijf deelnemende schoolbesturen klik hier: 

Onze scholen

In dit overzicht tref je alle aangesloten scholen voor voortgezet onderwijs van het samenwerkingsverband Maastricht Heuvelland.

Via onderstaande link tref je meer informatie over de afzonderlijke scholen en de desbetreffende school-ondersteuningsprofielen.

Samenwerkingsverband

Organisatie

De organisatievorm van het SWV is een stichting en de dagelijkse leiding is opgedragen aan de directeur. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur en de directeur zijn vastgelegd in:

Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hóe het passend onderwijs voor elke leerling wil realiseren. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld en kan tussentijds worden gewijzigd. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan.

Als je meer wilt lezen over onze uitgangspunten en doelstellingen, bekijk dan hieronder ons ondersteuningsplan.

Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Daarin zitten ouders en personeelsleden. Belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (instemmingsrecht). Maar ook kan de ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven.

Lees hieronder de laatste notulen: 

CTO

De CTO adviseert de directeur van het SWV Passend VO Maastricht Heuvelland wanneer er vragen zijn van scholen over specifieke ondersteuning en begeleiding voor leerlingen. Lees hieronder meer over het Beleid Toelaatbaarheid.

Klachten & geschillen

Wat te doen bij een klacht over het samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Maastricht Heuvelland?

Een klacht betekent dat er onduidelijkheid bestaat over de communicatie of over de dienstverlening van het samenwerkingsverband. Voor een goede dienstverlening is het niet alleen voor u, maar ook voor ons van belang om uw klachten in behandeling te nemen. Sommige klachten kunnen snel worden opgelost.

Als je contact met ons opneemt en daarbij aangeeft dat je een klacht hebt, dan zorgen wij ervoor dat jouw klacht wordt behandeld en zo snel mogelijk wordt opgelost. Is deze oplossing niet mogelijk, of ben je niet tevreden over het resultaat, dan volgt een nader onderzoek door de klachtencommissie. Je kunt een klacht indienen door het formulier in te vullen en te sturen naar info-VO@swvzl.nl.

Wil je meer informatie, heb je een klacht over school of ben je het niet eens met een besluit van de Commissie Toeleiding en Ondersteuning van SWV VO Parkstad? Klik dan op de link hieronder.