Welkom op de pagina voor scholen & andere professionals

Hier vind je informatie over de wijze waarop wij als samenwerkingsverband de scholen uit de regio en andere samenwerkingspartners ondersteunen bij het vormgeven van passend onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Wat betekent Passend Onderwijs voor jou als (onderwijs)professional?

In jouw rol als onderwijsprofessional kan het voorkomen dat je ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband nodig hebt. Wanneer de school bijvoorbeeld handelingsverlegen is. Hieronder tref je een overzicht  van de meest voorkomende vragen en/of situaties waarin wij jou kunnen ondersteunen: 

1

Thuiszitter

Het kan voorkomen dat leerlingen tijdelijk of langdurig geen onderwijs volgen. Het Samenwerkingsverband passend onderwijs VO (SWV) en Bureau voortijdig schoolverlaten (VSV) kijken in deze gevallen altijd mee met de school van inschrijving.

De scholen van ons Samenwerkingsverband hebben meldplicht. Dit houdt in dat op het moment dat een leerling langer dan 4 weken niet naar school komt en geen enkele vorm van onderwijs volgt dit wordt doorgegeven aan het SWV en VSV. Scholen melden deze leerling in de 'Thuiszittersmodule', dit is een online programma waar school, SWV, VSV en ouders toegang tot hebben. Op het moment dat een leerling in de module is gemeld is de afspraak dat school een knooppunt plant binnen 3 weken met alle betrokken partijen.

Tijdens het knooppunt maken we samen een plan van aanpak om ervoor te zorgen dat de betreffende leerling de juiste ondersteuning krijgt en zo snel mogelijk zijn /haar schoolloopbaan kan hervatten. Het kan ook voorkomen dat onderwijs tijdelijk niet aan de orde is, ook daar worden dan afspraken over gemaakt en vastgelegd in de thuiszittersmodule. Door deze werkafspraken kunnen het SWV en VSV ten alle tijden de 'thuiszitters' monitoren en ondersteunen waar dat nodig is.

Wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact met ons opnemen via:
2

Knooppunt

De gemeenschappelijke visie, die als fundament voor het knooppuntoverleg geldt, is ontleend aan de Spiegelparagraaf “It takes a village to raise a child” en opgenomen in de Ondersteuningsplannen Onderwijs en de Jeugdbeleidsplannen Gemeente Zuid-Limburg 2019-2023.

Het doel is om vanuit een gezamenlijke visie van onderwijsbestuurders en gemeentebestuurders samen met ouders, kinderopvangorganisaties, Jeugdhulp, welzijn en Jeugdgezondheidszorg via intensieve professionele samenwerking, gericht op preventie, vroeg signalering, demedicalisering en integrale hulp op maat een inclusieve, gezonde en veilige onderwijs- en opgroeiomgeving te realiseren. Toekomstgericht betekent dat een geïntegreerd ondersteuningsaanbod met de focus op ‘participatie’ en gericht op mogelijkheden in de plaats van beperkingen.

Het knooppuntoverleg is het verbindingsinstrument tussen kinderopvang, onderwijs en netwerkpartners. Het is bedoeld om een integraal beeld te verkrijgen van de leerling en zijn leefomgeving, het vaststellen van de ondersteunings-behoeften en hierop gebaseerde afspraken over (gelijktijdige en afgestemde) interventies van onderwijs, gemeente en/of zorg gericht op thuis en school.

3

IZEO

Overal zijn er leerlingen die een turbulente route afleggen in het onderwijs. Een route waar op meerdere momenten en plaatsen wordt geprobeerd een antwoord te vinden op de ondersteuningsvraag van die leerling.

Vaak is de vraag zo complex voor de school van inschrijving dat het niet makkelijk of mogelijk is een passend onderwijstraject aan te bieden. Meestal vinden deze leerlingen uiteindelijk een plek in (dag)behandelprogramma’s van jeugdzorgaanbieders.

Tegelijkertijd ontbreekt in deze programma’s over het algemeen een aanbod van erkend onderwijs. En dat brengt als risico met zich mee dat deze groep leerlingen de aansluiting met het onderwijs en daardoor hun perspectief kwijtraken.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Maastricht Heuvelland werkt samen met twee IZEO aanbieders, te weten Alterius en Plinthos. Voor meer informatie over het aanbod, ga naar:
4

Werkwijze CTO

Voor de toewijzing van extra ondersteuning heeft het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Maastricht Heuvelland een speciale commissie ingericht. Deze wordt de Commissie Toeleiding en Ondersteuning (CTO) genoemd. De CTO adviseert het bestuur met betrekking tot toewijzing van:

1. extra ondersteuning middels een arrangement voor een tijdelijke plaatsing in het VSO of een onderwijs-zorgarrangement;

2. een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal voortgezet onderwijs of;

3. een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs.

Hiervoor is een integrale beoordeling nodig van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Twee onafhankelijke deskundigen (onderwijskundig en (ortho)pedagogisch) dienen hiertoe advies te geven. Wanneer bij de beoordeling van een aanvraag specifieke expertise (bv. medisch of maatschappelijk specialisme) nodig is, is deze op afroep beschikbaar.

Wil je graag meer toelichting? Bekijk dan onderstaand document over de werkwijze van de CTO. 
5

PM-structuur

De begeleiding van leerlingen voor voortgezet onderwijs in Maastricht Heuvelland verloopt op elke school volgens een afgesproken en vastgelegde route en is opgebouwd uit vier niveau's, die Professionele Momenten (PM) genoemd worden. In elk niveau krijgt de leerling begeleiding, passend bij de eigen, specifieke ondersteuningsvraag. De PM structuur is als volgt opgebouwd:

PM0 Intake

Na aanmelding onderzoekt de school zorgvuldig of een leerling een specifieke ondersteuningsvraag heeft en of de school deze kan beantwoorden. Zo ja, maakt de school met ouders afspraken voor een optimale start van de leerling. Zo niet, gaan school en ouders op zoek naar een school die wel kan beantwoorden aan de specifieke ondersteuningsvraag van de leerling.

PM1 Klas

Indien er zich problemen voordoen in de ondersteuning van een leerling voert de mentor/docent tenminste twee begeleidingsacties uit en evalueert deze. Bij onvoldoende resultaat gaat de begeleiding (evt. in overleg met ondersteuningscoördinator) door naar PM2.

PM2 Team

Indien de ondersteuningsvraag in PM1 niet beantwoord kan worden, bespreekt de teamleider (evt. in samenspraak met onderteuningsteam) met het docententeam welke aanvullende begeleidingsactiviteiten ondernomen worden, wie ze uitvoert en evalueert deze. Bij onvoldoende resultaat gaat de begeleiding door naar PM3.

PM3 Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam (ondersteuningscoördinator, gedragswetenschapper en schoolmaatschappelijk werker) bespreekt welke vervolg begeleidingsacties ondernomen worden. Interne en externe experts kunnen worden betrokken bij het bespreken en uitvoeren van de begeleidingsacties (knooppunt). De begeleiding wordt geëvalueerd. Wanneer de begeleiding onvoldoende resultaat heeft, kan een aanvraag ingediend worden voor bovenschoolse (onderwijs)zorg (PM4) of wordt er een TLV aangevraagd. Terugkoppeling naar mentor (PM 1) door het ondersteuningsteam vindt plaats.

PM4 Doorgeleiding naar bovenschoolse (onderwijs)zorg

De leerling geniet tijdelijk onderwijs op een andere locatie en krijgt begeleiding van docenten met specifieke expertise.

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor toelating voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Indien deze begeleidingsactiviteiten niet het gewenste effect blijken te hebben en het regulier onderwijs niet kan voldoen aan de onderwijsvraag van een leerling, kan de school een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor de leerling aanvragen bij het samenwerkingsverband. Dit kan in PM3 of PM4 plaatsvinden en gebeurt altijd in samenspraak met ouders. Bij toekenning geeft de tlv de leerling recht op onderwijs in een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso).

6

Handige websites

Hieronder tref je een overzicht van informatieve websites in het kader van passend onderwijs van samenwerkingspartners, het Rijk en meer...

Heb je meer informatie nodig of wil je graag één van onze medewerkers spreken?

Aarzel niet en neem gerust contact met ons op, we helpen je graag!