Klachten & geschillen

De werkwijze binnen het swv is dat wanneer ouders vragen of opmerkingen hebben over het onderwijsaanbod van een school of binnen de regio of niet akkoord zijn met een besluit van het CTO, er altijd een gesprek plaatsvindt tussen directeur swv en alle betrokkenen.

Dit vanuit de overtuiging dat alle partijen het beste willen voor een leerling en dat het aangaan van een dialoog met alle betrokkenen vaak sneller leidt tot een constructieve oplossing dan het starten van een bezwaarprocedure. Uit ervaring is gebleken dat in het incidentele geval dat er verschil van mening was tussen ouders en het swv, een gesprek inderdaad heeft geleid tot een voor alle partijen bevredigende oplossing.

Uiteraard kunnen ouders, wanneer zij het niet eens zijn met het voorgestelde onderwijsaanbod, ook formeel bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school waar de leerling staat ingeschreven of kosteloos een onderwijsconsulent inschakelen.

Wat te doen bij een klacht op school?

De school van je kind zoekt samen met jou en je kind naar een oplossing die je kind verder kan brengen. Als je niet tevreden bent met de gekozen aanpak of oplossing en je komt er met de school niet uit, kun je gebruik maken van het landelijk netwerk van onderwijsconsulenten, die ook bemiddeling tussen ouders en school verzorgen.

Als je er samen met school niet uitkomt, kun je – samen met school – het geschil voorleggen aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs. Deze commissie doet een uitspraak in de vorm van een niet-bindend advies aan het schoolbestuur. Uiteindelijk bestaat er altijd de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de rechter of de commissie gelijke behandeling.

Meer informatie kun je vinden op

Ben je het niet eens met een besluit van de CTO?

De Commissie Toeleiding en Ondersteuning (CTO) geeft verklaringen af voor de toelating tot het voortgezet (speciaal) onderwijs of het praktijkonderwijs. Dit heet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Dit is een beschikking in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. De mogelijkheid tot bezwaar en beroep tegen deze beschikking staat open.

Een bezwaar tegen een besluit van de CTO over de toelaatbaarheid tot het VSO of praktijkonderwijs dient binnen zes weken na het besluit te worden ingediend. Om je bezwaar te kunnen maken, kun je onderstaand bezwaarschrift invullen. Je kunt het vervolgens insturen per post of mailen naar info-VO@swvzl.nl.

Het samenwerkingsverband onderzoekt samen met jou of wij geheel aan je bezwaar tegemoet kunnen komen. Kunnen wij niet aan je bezwaar tegemoetkomen? Dan sturen wij je bezwaar naar de landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring.

Wat te doen bij een klacht over het samenwerkingsverband?

Een klacht betekent dat er onduidelijkheid bestaat over de communicatie of over de dienstverlening van het samenwerkingsverband. Voor een goede dienstverlening is het niet alleen voor u, maar ook voor ons van belang om uw klachten in behandeling te nemen. Sommige klachten kunnen snel worden opgelost. Als je contact met ons opneemt en daarbij aangeeft dat je een klacht heeft, dan zorgen wij ervoor dat je klacht wordt behandeld en zo snel mogelijk wordt opgelost. Is deze oplossing niet mogelijk, of ben je niet tevreden over het resultaat, dan volgt een nader onderzoek door de klachtencommissie.

Je kunt een klacht indienen door het klachtenformulier in te vullen en te sturen naar info-VO@swvzl.nl.

Samenwerkingsverband VO Maastricht Heuvelland is aangesloten bij Stichting Onderwijsgeschillen.

Postadres:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Telefoon: 030 - 280 95 90
Fax: 030 – 280 95 91
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl