Welkom op de pagina voor ouders & leerlingen

Hier vind je informatie over passend onderwijs en geven we antwoord op de meest gestelde vragen. Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op!

Wat betekent Passend Onderwijs
voor jou als ouder?

Als jouw kind te maken krijgt met passend onderwijs, komt er heel veel op je af als ouder.  Het kan heel veel en ook zelfs moeilijke informatie zijn. Via onderstaande link kun je een video bekijken die je meer uitleg geeft over hoe je je als ouder kunt laten informeren.  Ook is er een brochure beschikbaar, waarin je nog meer informatie over passend onderwijs kunt vinden. 

Wat betekent Passend Onderwijs
voor jou als leerling?

Als je extra hulp nodig hebt op school, moet je die ook krijgen. Dat heet passend onderwijs. Het is daarom handig dat je weet hoe passend onderwijs in Nederland geregeld is en wat jij eraan hebt. Via onderstaande link kun je een video bekijken die je meer uitleg geeft over hoe je je als leerling kunt laten informeren. Ook is er een brochure beschikbaar, waarin je nog meer informatie terug kunt lezen over passend onderwijs. 

Play Video

Passend Onderwijs

Play Video

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden (SWV). Alle schoolbesturen hebben de taak om in gezamenlijkheid voor alle leerlingen, die wonen binnen de regio van het SWV, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Dit noemen we de zorgplicht van het schoolbestuur. Passend onderwijs is voor alle leerlingen op het regulier en speciaal voortgezet onderwijs bedoeld, en richt zich nadrukkelijk op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. 

Sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en deze school heeft de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden of met de ouders een passende plek te zoeken.

De video’s zijn in 6 talen beschikbaar (Engels, Turks, Arabisch, Pools, Perzisch en Tigrinyaans) en je ze kunt hier bekijken. Voor de Engelse brochure klik je hier

Meer informatie over Passend Onderwijs is te vinden op
www.passendonderwijs.nl

Route naar ondersteuning

De begeleiding van leerlingen voor voortgezet onderwijs in Maastricht Heuvelland verloopt op elke school volgens een afgesproken en vastgelegde route en is opgebouwd uit vier niveau’s, die Professionele Momenten (PM) genoemd worden. 

In elk niveau krijgt de leerling begeleiding, passend bij de eigen, specifieke ondersteuningsvraag. 

De PM structuur is als volgt opgebouwd –>

PM0 Intake

Na aanmelding onderzoekt de school zorgvuldig of een leerling een specifieke ondersteuningsvraag heeft en of de school deze kan beantwoorden. Zo ja, maakt de school met ouders afspraken voor een optimale start van de leerling. Zo niet, gaan school en ouders op zoek naar een school die wel kan beantwoorden aan de specifieke ondersteuningsvraag van de leerling.

PM1 Klas

Indien er zich problemen voordoen in de ondersteuning van een leerling voert de mentor/docent tenminste twee begeleidingsacties uit en evalueert deze. Bij onvoldoende resultaat gaat de begeleiding (evt. in overleg met de ondersteuningscoördinator) door naar PM2.

PM2 Team

Indien de ondersteuningsvraag in PM1 niet beantwoord kan worden, bespreekt de teamleider (evt. in samenspraak met onderteuningsteam) met het docententeam welke aanvullende begeleidingsactiviteiten ondernomen worden, wie ze uitvoert en evalueert deze. Bij onvoldoende resultaat gaat de begeleiding door naar PM3.

PM3 Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam (ondersteuningscoördinator, gedragswetenschapper en schoolmaatschappelijk werker) bespreekt welke vervolg begeleidingsacties ondernomen worden. Interne en externe experts kunnen worden betrokken bij het bespreken en uitvoeren van de begeleidingsacties (knooppunt). De begeleiding wordt geëvalueerd. Wanneer de begeleiding onvoldoende resultaat heeft, kan een aanvraag ingediend worden voor bovenschoolse (onderwijs)zorg (PM4) of wordt er een TLV aangevraagd. Terugkoppeling naar mentor (PM 1) door het ondersteuningsteam vindt plaats.

PM4 Doorgeleiding naar bovenschoolse (onderwijs)zorg

De leerling geniet tijdelijk onderwijs op een andere locatie en krijgt begeleiding van docenten met specifieke expertise.

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor toelating voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Indien deze begeleidingsactiviteiten niet het gewenste effect blijken te hebben en het regulier onderwijs niet kan voldoen aan de onderwijsvraag van een leerling, kan de school een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor de leerling aanvragen bij het samenwerkingsverband. Dit kan in PM3 of PM4 plaatsvinden en gebeurt altijd in samenspraak met ouders. Bij toekenning geeft de tlv de leerling recht op onderwijs in een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Extra ondersteuning

Voor de toewijzing van extra ondersteuning heeft het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO  Maastricht Heuvelland een speciale commissie ingericht. Deze wordt de Commissie Toeleiding en Ondersteuning (CTO) genoemd. De CTO adviseert het bestuur met betrekking tot toewijzing van:

 1. extra ondersteuning middels een arrangement voor een tijdelijke plaatsing in het VSO of een onderwijs-zorgarrangement;
 2. een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal voortgezet onderwijs of;
 3. een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs.

Hiervoor is een integrale beoordeling nodig van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Twee onafhankelijke deskundigen (onderwijskundig en (ortho)pedagogisch) dienen hiertoe advies te geven. Wanneer bij de beoordeling van een aanvraag specifieke expertise (bv. medisch of maatschappelijk specialisme) nodig is, is deze op afroep beschikbaar.

Wil je graag meer toelichting? Bekijk dan onderstaand document over de werkwijze van de CTO. 

Schoolondersteuningsprofiel

In een schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven hoe de ondersteuningsstructuur van een school eruit ziet. Niet alleen wordt beschreven wie wat doet, maar ook welke ondersteuning de school biedt aan haar leerlingen. 

De ondersteuningsbehoeften, de mogelijkheden en de talenten van de leerling staan hierbij centraal. 

Klik hieronder op de knop ‘Onze scholen’ om het SOP van een school te bekijken.  

Veel gestelde vragen & antwoorden

Zorgplicht betekent dat de school waar u uw kind schriftelijk aanmeldt, of waar uw kind onderwijs volgt, voor passend onderwijs moet zorgen. Dat kan op die school zelf zijn, of op een andere, meer passende school. De school maakt deze inschatting op basis van de informatie die zij van u en /of van de vorige school gekregen hebben. ​

Als de school vaststelt dat zij de ondersteuning die uw kind nodig heeft niet zelf kan bieden, dan zoekt de school in overleg met u een andere school voor uw kind. Dit kan een andere reguliere school zijn, maar ook een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Meer informatie over zorgplicht kunt u ook vinden op de website van de rijkoverheid.

Het praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die hiervoor een toelatingsverklaring hebben. In het praktijkonderwijs leren leerlingen door praktijkervaringen op te doen. Ze leren dus door te doen. Theorie koppelen we aan praktische opdrachten en stages.

Doel van het praktijkonderwijs is om leerlingen toe te leiden naar werk. Er worden competenties ontwikkeld die leerlingen nodig hebben om (later) zelfstandig te kunnen werken. Een deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct door naar werk. Een ander deel komt er via een vervolgopleiding terecht. De praktijkschool heeft stagecoaches en een groot netwerk aan bedrijven/organisaties om leerlingen te helpen een passende werkplek te vinden.

LWOO opting-out
In het samenwerkingsverband Parkstad e.o. is met ingang van schooljaar 2020-2021 gekozen voor lwoo opting out. In essentie om nog meer uit te gaan van de ondersteuningsbehoefte van een leerling, en de scholen meer ruimte en flexibiliteit te bieden in het organiseren van die ondersteuning. Leerlingen hoeven nu niet meer getest en gelabeld te worden, en scholen kunnen zelf, samen met ouder en leerling, bepalen hoe ze de juiste ondersteuning vorm geven.

Uiteraard blijft ondersteuning voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte binnen de vmbo-scholen bestaan. We hebben binnen het samenwerkingsverband afspraken gemaakt over hoe deze ondersteuning eruit ziet, en hoe de betreffende leerlingen in beeld komen en de benodigde ondersteuning ontvangen. Het blijft hiervoor van belang dat in de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs de afstemming tussen alle partijen en informatie deling geborgd is. Op de website van de vmbo scholen wordt gecommuniceerd wat de ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn.


Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)
Leerwegondersteuning is er voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma. Vmbo-scholen bepalen zelf of en hoe zij leerwegondersteuning aanbieden, bijvoorbeeld door:

 •  kleinere klassen;
 • bijlessen;
 • huiswerkbegeleiding;
 • trainingen om een leerling beter te laten studeren.

Leerwegondersteuning kan in, maar ook buiten de lessen om of zelfs buiten de muren van de school geboden worden en hoeft niet vier jaar te duren. Eén of twee jaar is ook mogelijk.

Leerlingen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt zijn, kunnen naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Hiervoor word je als leerling ingedeeld in één van de vier categorieën (VSO clusters): 

 1. visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen met een visuele handicap;
 2. dove of slechthorende kinderen, kinderen met ernstige communicatiemoeilijkheden of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben;
 3. lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben;
 4. zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK), kinderen met gedrags- en/of psychiatrische stoornissen, zoals ADHD, PDD-NOS, ODD, CD (Antisociale gedragsstoornis), klassiek autisme, Gilles de la Tourette, hechtingsproblematiek.

Het schooladvies van de basisschool is leidend bij de toelating in het voortgezet onderwijs. Met dit advies melden leerlingen uit groep 8 zich aan bij een middelbare school. 

De school kijkt dan bij elke leerling onder andere naar:

 • aanleg en talenten;
 • leerprestaties;
 • concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen.

In het schooladvies voor het voortgezet onderwijs staat welk schooltype het beste bij uw kind past. En het geeft inzicht in de ontwikkeling van een leerling tijdens de hele basisschoolperiode.

Schooladvies, eindtoets, definitief advies
Uw kind ontvangt in groep 8 voor 1 maart het schooladvies. De basisschool maakt dit advies. Op basis van dit schooladvies kan uw kind zich inschrijven op een middelbare school. In het voorjaar maakt uw kind een eindtoets, waar ook een advies uit komt. Is het advies van de eindtoets hoger dan het schooladvies, dan moet de school het schooladvies van uw kind opnieuw bekijken (heroverwegen). Daarna kan de school het schooladvies naar boven bijstellen of het schooladvies laten zoals het eerder was. Bij een hoger schooladvies kunt u kijken of u de keuze voor de middelbare school nog wilt aanpassen. U doet dit in overleg met de school.

Schooladvies: enkelvoudig of meervoudig
De basisschool kan een schooladvies voor 1 schooltype (enkelvoudig) of voor 2 schooltypes (meervoudig) geven. Bijvoorbeeld een havo-advies of een vmbo-gl-tl/havo-advies. Een middelbare school mag van een basisschool niet vragen om een schooladvies voor 1 schooltype te geven.

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs, daarom biedt iedere VO school in het Samenwerkingsverband Parkstad VO school passend onderwijs. Wat precies passend is, verschilt per leerling. Daarom bespreekt de school samen met u en uw kind wat hij of zij nodig heeft. Denkt u dat uw kind passend onderwijs nodig heeft? Of denkt u dat uw kind iets anders nodig heeft dan de ondersteuning die uw kind nu krijgt? Bespreek dit dan eerst met de contactpersoon van uw school. Dit kan een mentor, een teamleider of een zorgcoördinator zijn.

Iedere school voor voortgezet onderwijs heeft expertise op het gebied van passend onderwijs. Uw kind krijgt in de eerste plaats passend onderwijs van docenten, mentoren en de zorgcoördinator. De school kan hierbij ook hulp vragen aan jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, jeugdpsychologen, schoolmaatschappelijke werk, de Jeugd- en Gezinscoach, leerplicht of andere medewerkers die uw kind op school kunnen ondersteunen.

Soms is het nodig extra hulp van het samenwerkingsverband in te zetten om uw kind goed te begeleiden op school. De scholen voor voortgezet onderwijs in het samenwerkingsverband Parkstad VO maken samen afspraken over de invulling van deze extra begeleiding op school. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen.

De school kijkt altijd eerst zelf wat zij kan doen om uw kind te helpen en maakt hierover afspraken met ouders en leerling. Lukt het niet binnen de basisondersteuning of de extra ondersteuning die de school zelf kan bieden? De school vraagt dan het Samenwerkingsverband om hulp. Iemand van het samenwerkingsverband kan meepraten en meedenken over de inzet van extra hulp/ondersteuning.

Een klacht betekent dat er onduidelijkheid bestaat over de communicatie of over de dienstverlening van het samenwerkingsverband. Voor een goede dienstverlening is het niet alleen voor u, maar ook voor ons van belang om uw klachten in behandeling te nemen. Sommige klachten kunnen snel worden opgelost. Als je contact met ons opneemt en daarbij aangeeft dat je een klacht heeft, dan zorgen wij ervoor dat je klacht wordt behandeld en zo snel mogelijk wordt opgelost. Is deze oplossing niet mogelijk, of ben je niet tevreden over het resultaat, dan volgt een nader onderzoek door de klachtencommissie.

Je kunt een klacht indienen door het klachtenformulier in te vullen en te sturen naar info-VO@swvzl.nl.

De werkwijze binnen het swv is dat wanneer ouders vragen of opmerkingen hebben over het onderwijsaanbod van een school of binnen de regio of niet akkoord zijn met een besluit van het CTO, er altijd een gesprek plaatsvindt tussen directeur swv en alle betrokkenen.

Dit vanuit de overtuiging dat alle partijen het beste willen voor een leerling en dat het aangaan van een dialoog met alle betrokkenen vaak sneller leidt tot een constructieve oplossing dan het starten van een bezwaarprocedure. Uit ervaring is gebleken dat in het incidentele geval dat er verschil van mening was tussen ouders en het swv, een gesprek inderdaad heeft geleid tot een voor alle partijen bevredigende oplossing.

Uiteraard kunnen ouders, wanneer zij het niet eens zijn met het voorgestelde onderwijsaanbod, ook formeel bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school waar de leerling staat ingeschreven of kosteloos een onderwijsconsulent inschakelen. 

Meer lezen…

Zit een leerling thuis of loopt een leerling met extra ondersteuningsbehoefte vast op school en lukt het de ouders, school en het samenwerkingsverband niet om hiervoor een oplossing te vinden, dan zijn de onderwijsconsulenten er om te helpen!

Samen met de ouders en de leerling, de school, het samenwerkingsverband en eventueel betrokken hulpverleners kijken wij wat het beste bij de leerling past. Onze consulenten maken hierbij gebruik van hun uitgebreide netwerk in de regio, kennis van de wet- en regelgeving, ervaring met het organiseren van maatwerk én het vinden creatieve oplossingen.

Voor meer informatie kijk je op de website www.onderwijsconsulenten.nl